Заедно за почиста животна средина
Пакомак е непрофитна компанија што се занимава со селекција и преработка на отпад од амбалажи.
Целта на Пакомак е да го минимизира негативното влијание на амбалажниот отпад врз животната средина, да промовира одговорен однос на компаниите и населението кон амбалажниот отпад, овозможувајќи со тоа поквалитетен живот за сите.