Профил
 • Профил

За Пакомак

Пакомак е непрофитна компанија, основана на 3.12.2010, чија дејност е управување со отпадот од пакување, согласно со новиот Закон за управување со пакувањето и со отпадот од пакување.

Основачи на компанијата се 11 водечки производствени компании во Македонија: Пивара Скопје АД Скопје; Прилепска пиварница АД Прилеп; Витаминка АД Прилеп; Пелистерка ДОО Скопје; Магрони ДОО Скопје (Ладна, Добра вода); Кодинг Дооел Кавадарци (Горска вода); Кожувчанка ДОО Кавадарци; Вивакс Дооел Скопје; Благој Ѓорев АД Велес; ВВ Тиквеш АД; ВВ Стоби АД.

  Од 20 мај 2011 Пакомак е 34-тата национална непрофитна компанија што се приклучува кон интернационална мрежа за управување со амбалажен отпад ProEurope, со што ја добива лиценцата за употреба на симболот "Green Dot". Green Dot е финансиски симбол, кој означува дека за пакувањето што го има тој знак е платен надомест за постапување со отпадот по употребата.  

  Целта на компанијата е да изгради долготрајна и цврста соработка со своите клиенти и со државата и согласно со европските регулативи - да го минимизира негативното влијание на амбалажниот отпад врз животната средина, да промовира одговорен однос на компаниите кон амбалажниот отпад, овозможувајќи со тоа поквалитетен живот за сите.

  Пакомак е отворен за вклучување на сите компании што имаат обврска да го менаџираат својот отпад од пакување и што се свесни за својата општествена одговорност за обезбедување поздрава животна средина. Во рамките на Пакомак, новите компании-членки имаат еднаков третман како и компаниите-основачи.


  Мисија
  • Мисија

  Нашата мисија

  Одлуката на нашата држава да го усогласи своето законодавство со европските регулативи, донесе соодветни обврски за фирмите во Македонија кои на пазарот пуштаат/продаваат производи спакувани во некаква амбалажа.

  Токму интеграцијата на европската регулатива 94/62/EC за амбалажа и амбалажен отпад во нашиот закон, беше повод за формирање на непрофитната компанија за управување со отпадот од пакување - Пакомак.

  Покрај 11-те членки-основачи на компанијата, Пакомак соработува со повеќе од 850 други фирми, а отворена е и за нови членови. На сите нив, Пакомак им нуди еколошки безбедни и економски оправдани решенија за амбалажниот отпад. Производителите и увозниците на производи спакувани во амбалажа, сега имаат законска обврска да организираат систем за собирање, селекција и рециклирање на сопствениот амбалажен отпад, кој завршува кај крајните корисници. Со ваквиот принцип на продолжена одговорност на производителот, сите субјекти во синџирот до крајниот корисник (производителите, пакувачите, увозниците, дистрибутерите) треба да овозможат повторна употреба или искористување на амбалажниот материјал што го пласираат на пазарот.

  Мисијата на Пакомак е да им гарантира на клиентите одговорно, ефикасно и најповолно менаџирање на нивниот амбалажен отпад, во согласност со нивните законски обврски.

  Само со одговорниот однос кон амбалажниот отпад, ќе се минимизира негативното влијание врз животната средина и ќе се овозможи поквалитетен живот за сите.

  Придружете ни се и вие.

  Принципи
  • Принципи

  Принципи

  Работењето на Пакомак во својата основа ги има следните 5 принципи:
  • Поставување систем за управување со отпадот од пакување кој ќе креира најголеми еколошки придобивки со минимум економски ресурси и напори.
  • Kалкулација на надоместок кон клиентите БЕЗ ПРОФИТ за основачите (нема да има исплата на дивиденди)
  • Транспарентно работење со континуирана ревизија
  • Рамноправен третман на сите клиенти
  • Градење партнерски односи со владините министерства и локалната самоуправа за остварување на националните цели за постапување со отпадот од пакување
  Менаџмент
  • Менаџмент


  Извршен директор

  Филип Ивановски
  Oперативен менаџер Игор Макалоски
  Менаџер за развој на бизнис и комуникации Ико Брдароски
  Супервизор за финансии и сметководство Наташа Богдановска
  Супервизор за правни и административно правни работи Олгица Костова
  Асистент за развој на бизнис и проекти Сара Петрова
  Асистент за спроведување на проекти Марјан Николовски
  Председател на Надзорен одбор Александар Матески – Прилепска пиварница АД, Директор на општ и правен сектор
  Членови на Надзорен одбор Горанчо Лазов - Благој Ѓорев АД, Генерален директор
  Даниела Ќосиќ - Магрони ДОО, ( Добра Вода) , Маркетинг директор
  Оливера Ставрова ВВ Тиквеш АД, Директор на финансии
  Ламбро Патче – Пивара Скопје АД, Менаџер за односи со јавноста и комуникации
  Александар Сталевски – Пелистерка АД, Комерцијален директор
  Орде Ѓорѓиоски – Витаминка АД, Раководител на правна служба
  Игор Мицев – Кожувчанка ДОО, Раководител на правна служба
  Ристо Јосифовски – Вивакс АД , Комерцијален директор
  Пенка Додевска - Винарија Стоби , Директор на набавки
  Јован Јованов - Кодинг ДООЕЛ , Директор
  Остварувања
  • Остварувања

  Пакомак со остварените национални цели во 2020 година останува ваш сигурен партнер

  „Пакомак“ секоја година остварува позитивни резултати и согласно Законот за управување со отпад од пакување не само што ги остварува туку и ги надминува поставените национални цели. Со ваквите резултати, компанијата ги исполнува условите за работа и им гарантира сигурност на сите клиенти.
  „Пакомак“ континуирано го унапредува своето работење со цел да го задржи и подобри сигурното, ефикасно и пред сè квалитетно бизнис-решение за менаџирање на амбалажниот отпад. Кругот на рециклирање ќе го продолжиме и во 2021 година за да ги постигнеме националните цели и повторно да гарантираме дека Вашата компанија е во согласност со Законот за управување со пакување и отпад од пакување.


  Политика за квалитет
  • Политика за квалитет
  Политика за приватност на личните податоци
  • Политика за приватност на личните податоци

  Политика за приватност на личните податоци при посета на интернет страницата на Пакомак www.pakomak.com.mk

  Оваа Политиката за приватност на личните податоци го уредува начинот на кој ПАКОМАК ДОО Скопје ги собира, користи, одржува и открива податоците собрани од корисниците (понатаму: „корисник") при посета на неговата интернет страница www.pakomak.com.mk (понатаму:„интернет страница").

  Оваа политика за приватност се однесува единствено за интернет страницата и не се однесува за личните податоци што се собираат на други начини. Оваа Политика на приватност не се однесува на Вашата посета на други интернет страници до кои пристапувате преку нашите интернет страници.


  За кои цели се користат собраните податоци и информации?

  Заради системска заштита, секогаш кога ќе ги посетите нашите интернет страници, нашиот web сервер привремено го регистрира Вашиот домен и IP адресата на работната станица, заедно со уште неколку технички податоци во врска со сесијата односно посетата на интернет страниците. Исто така, во одредени случаи запишуваме информации во форма на „Cookies“ на Вашиот компјутер, со цел да ја приспособиме посетата на интернет страниците според Вашите потреби и навики. „Cookies“ се мали датотеки кои се внесуваат на компјутерот на посетителот од страна на web серверот. Сите информации кои се меморираат во рамките на „Cookies“ можат да бидат искористени само за потребите на web услугата и тоа на начин на кој Вашата приватност нема да биде загрозена.

  Вашите лични податоци ги обработуваме само доколку доброволно ги дадете преку регистрирање на нашата интернет страница заради користење на наши производи и услуги (на пр. анкети, наградни игри) согласно прописите за заштита на лични податоци на Република Македонија.


  Кои лични податоци ги обработуваме?

  Вашите лични податоци ги обработуваме:

  • За овозможување на online користење на нашите услуги и производи, со намера за подобрување на корисничкото искуство преку унапредување на квалитетот на услугата кон корисниците, односно поефикасно одговарање на Вашите барања и давање на потребната поддршка и
  • За администрирање на содржината, промоциите, анкетите и други функционалности на страницата, а се со цел да го подобриме нејзиниот квалитет и услугите што ги нуди.

  Вашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен за целта заради која се собрани. Обработка на Вашите лични податоци за друга цел, може да се врши единствено врз основа на Ваша претходна согласност.


  На кој начин се врши обработката на личните податоци?

  Обработката на Вашите лични податоци Пакомак ја врши согласно прописите за заштита на лични податоци на Република Македонија, преземајќи ги сите пропишани технички и организациони мерки за обезедување на тајност и заштита при обработката на личните податоци со кои располага.

  Пакомак применува сигурносни мерки при прибирање, чување и процесирање на информациите заради заштита од неавторизиран пристап, промена, откривање или уништување на вашите лични податоци, како и податоци што не се лични, а се складирани на нашата страница. Личните податоци може да се откријат само на надлежни органи во со закон предвидена постапка.


  Други информации

  Имајќи ја во предвид природата на Интернетот, треба да се напомене дека при неговото користење пасивно и автоматски се собираат податоци за навиките и преференциите на неговите корисници. При посетата на интернет страницата од корисниците, Пакомак може да евидентира и информации поврзани со нив, кои сами по себе не се доволни за да идентификауваат одредено лице и претставуваат статистички показатели кои се користат заради подобрување на квалитетот на интернет страницата. Таквите информации може да ги вклучуваат името на пребарувачот на интернет, типот на компјутерот, како и технички информации за конекцијата што ја користи корисникот при посета на интернет страницата, како што се оперативен систем и испорачувачот на интернет-услугата, IP (интернет протокол) адреси кои се доделуваат од страна на интернет провајдерите и се различни за секој корисник на интернет и слични информации.


  Промени во политиката за приватност на личните податоци

  Пакомак има право да ја ажурира оваа политика за приватност на личните податоци во кое било време. Кога ќе го направиме тоа, ќе дадеме известување на интернет страницата и ќе го ревидираме датумот на ажурирање на крајот на оваа страница. Корисникот прифаќа и се согласува дека е негова одговорност периодично да ја проверува Политиката за приватност и дека е свесен за промените.


  Прифаќање на условите

  Со користење на оваа страница, корисникот се согласува со одредбите од оваа Политика за приватност. Доколку не се согласувате со Политиката, ве молиме не користете ја интернет страницата. Вашето континуирано користење на интернет страницата следејќи ги промените на оваа Политика ќе се смета за ваше прифаќање на дадените промени.


  Податоци за офицер за заштита на лични податоци

  Назив на контролорот: ПАКОМАК ДОО Скопје
  Офицер за заштита на лични податоци: Олгица Костова
  Контакт тел: 071 382 340
  Е-маил: o.trckovska@pakomak.com.mk