Профил
  • Профил

Пакомак е непрофитна компанија, основана на 3.12.2010, чија дејност е управување со отпадот од пакување, согласно со новиот Закон за управување со пакувањето и со отпадот од пакување.

Основачи на компанијата се 11 водечки производствени компании во Македонија: Пивара Скопје АД Скопје; Прилепска пиварница АД Прилеп; Витаминка АД Прилеп; Пелистерка ДОО Скопје; Магрони ДОО Скопје (Ладна, Добра вода); Кодинг Дооел Кавадарци (Горска вода); Кожувчанка ДОО Кавадарци; Вивакс Дооел Скопје; Благој Ѓорев АД Велес; ВВ Тиквеш АД; ВВ Стоби АД.
Целта на компанијата е да изгради долготрајна и цврста соработка со своите клиенти и со државата и согласно со европските регулативи - да го минимизира негативното влијание на амбалажниот отпад врз животната средина, да промовира одговорен однос на компаниите кон амбалажниот отпад, овозможувајќи со тоа поквалитетен живот за сите.
Пакомак е отворен за вклучување на сите компании што имаат обврска да го менаџираат својот отпад од пакување и што се свесни за својата општествена одговорност за обезбедување поздрава животна средина. Во рамките на Пакомак, новите компании-членки имаат еднаков третман како и компаниите-основачи.
Од 20 мај 2011 Пакомак е 34-тата национална непрофитна компанија што се приклучува кон интернационална мрежа за управување со амбалажен отпад ProEurope (http://pro-e.org/), со што ја добива лиценцата за употреба на симболот "Green Dot". Green Dot е финансиски симбол, кој означува дека за пакувањето што го има тој знак е платен надомест за постапување со отпадот по употребата.  


Мисија
  • Мисија
Одлуката на нашата држава да го усогласи своето законодавство со европските регулативи, донесе соодветни обврски за фирмите во Македонија кои на пазарот пуштаат/продаваат производи спакувани во некаква амбалажа.
Токму интеграцијата на европската регулатива 94/62/EC за амбалажа и амбалажен отпад во нашиот закон, беше повод за формирање на непрофитната компанија за управување со отпадот од пакување - Пакомак.
Покрај 11-те членки-основачи на компанијата, Пакомак соработува со повеќе од 850 други фирми, а отворена е и за нови членови. На сите нив, Пакомак им нуди еколошки безбедни и економски оправдани решенија за амбалажниот отпад. Производителите и увозниците на производи спакувани во амбалажа, сега имаат законска обврска да организираат систем за собирање, селекција и рециклирање на сопствениот амбалажен отпад, кој завршува кај крајните корисници. Со ваквиот принцип на продолжена одговорност на производителот, сите субјекти во синџирот до крајниот корисник (производителите, пакувачите, увозниците, дистрибутерите) треба да овозможат повторна употреба или искористување на амбалажниот материјал што го пласираат на пазарот.
Мисијата на Пакомак е да им гарантира на клиентите одговорно, ефикасно и најповолно менаџирање на нивниот амбалажен отпад, во согласност со нивните законски обврски.
Само со одговорниот однос кон амбалажниот отпад, ќе се минимизира негативното влијание врз животната средина и ќе се овозможи поквалитетен живот за сите.
Придружете ни се и вие.
Принципи
  • Принципи
Работењето на Пакомак во својата основа ги има следните 5 принципи:
  • Поставување систем за управување со отпадот од пакување кој ќе креира најголеми еколошки придобивки со минимум економски ресурси и напори.
  • Kалкулација на надоместок кон клиентите БЕЗ ПРОФИТ за основачите (нема да има исплата на дивиденди)
  • Транспарентно работење со континуирана ревизија
  • Рамноправен третман на сите клиенти
  • Градење партнерски односи со владините министерства и локалната самоуправа за остварување на националните цели за постапување со отпадот од пакување
Менаџмент
  • Менаџмент
Извршен директорФилип Ивановски
Oперативен менаџер Игор Макалоски
Менаџер за развој на бизнис и комуникации Ико Брдароски
Супервизор за финансии и сметководство Наташа Богдановска
Супервизор за правни и административни и правни работи Олгица Костова
Асистент за развој на бизнис и проекти Сара Петрова
Асистент за спроведување на проекти Марјан Николовски
Председател на Надзорен одбор Александар Матески – Прилепска пиварница АД, Директор на општ и правен сектор
Членови на Надзорен одбор Горанчо Лазов - Благој Ѓорев АД, Генерален директор
Даниела Ќосиќ - Магрони ДОО, ( Добра Вода) , Маркетинг директор
Оливера Ставрова ВВ Тиквеш АД, Директор на финансии
Ламбро Патче – Пивара Скопје АД, Менаџер за односи со јавноста и комуникации
Александар Сталевски – Пелистерка АД, Комерцијален директор
Орде Ѓоргијоски – Витаминка АД, Раководител на правна служба
Игор Мицев – Кожувчанка ДОО, Раководител на правна служба
Ристо Јосифовски – Вивакс АД , Комерцијален директор
Пенка Додевска - Винарија Стоби , Директор на набавки
Јован Јованов - Кодинг ДООЕЛ , Директор
Остварувања
  • Остварувања
Пакомак со остварените национални цели во 2020 година останува ваш сигурен партнер
„Пакомак“ секоја година остварува позитивни резултати и согласно Законот за управување со отпад од пакување не само што ги остварува туку и ги надминува поставените национални цели. Со ваквите резултати, компанијата ги исполнува условите за работа и им гарантира сигурност на сите клиенти.
„Пакомак“ континуирано го унапредува своето работење со цел да го задржи и подобри сигурното, ефикасно и пред сè квалитетно бизнис-решение за менаџирање на амбалажниот отпад. Кругот на рециклирање ќе го продолжиме и во 2021 година за да ги постигнеме националните цели и повторно да гарантираме дека Вашата компанија е во согласност со Законот за управување со пакување и отпад од пакување.