Услуги
 • Услуги
 • Закони

Соработка со Локалната самоуправа по основ на законските обврските кои произлегуваат од ЗПОП и ЗУПОП

 • Организирање и воспоставување на ефикасен управувачки систем со отпадот од пакување. Можност за делумно покривање на собирачките трошоци на Јавното комунално претпријатие од страна на Пакомак.
 • Заедничко инвестирање во наменска специјализирана опрема за собирање на отпад од пакување.
 • Организирање на собирачки пункт за селекција и складирање на отпадот од пакување.
 • Значително намалување на количините на отпад кои ке треба да се депонираат во овластените депонии за таа намена.
 • Организирање на заеднички проекти за едукација на населението со цел подигнување на јавната свест кај граѓаните по однос на придобивките и предностите од примарната селекција на отпадот од пакување.
 • Можност за воспоставување на Јавно приватно партнерство помеѓу Локалната самоуправа, Пакомак и соодветен лиценциран правен субјект во делот на управувањето со отпадот од пакување.
 • Поставување на повратни вендинг машини во општините со споделување на трошоците за нивна набавка и сервисирање.
Водич за законите
 • Закони
  • Водич за законите
Закон за управување со отпад
 • Закони
  • Закон за управување со отпад
ЗУПОП
 • Закони
  • ЗУПОП
ЗПОП
 • Закони
  • ЗПОП
Членство
 • Закони
 • Членство

На овој линк може да испратите апликација со податоци и потребни документи за да потпишете договор со Пакомак и да станете партнер собирач за отпад од пакување.

Ве молам прикачете ги потребните документи и тоа:

 • Тековна состојба од фирмата
 • Соодветна дозвола за дејноста за која што аплицирате.
Соработници
 • Закони
 • Соработници

/

Собирачи и транспортери на неопасен отпад
 • Закони
  • Собирачи и транспортери на неопасен отпад

/

За складирање и третман на отпад
 • Закони
  • За складирање и третман на отпад

/

Собирање на понуди
 • Закони
 • Собирање на понуди

Испратете понуда на овој линк

МЖСПП
 • Закони
 • МЖСПП

МЖСПП:
https://www.moepp.gov.mk/

Собирачи и транспортери на неопасен отпад
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/11/registar-TRANSPORT-_Neopasen_Otpad_032021.pdf

За складирање и третман на отпад (метал, хартија, пластика)
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/11/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80_izdadenidozvoli_Skladiranje_metal_hartija_plastika_drvo_guma_032021.pdf